Centrex
Centrex
 Centrex
Tarifë për instalim të linjës Centrex
Njësia
Çmimi (pa TVSH)
Tarifë instalimi për anëtarin Centrex deri 10 linja
një herë
8.50
Tarifë instalimi për anëtarin Centrex deri 30 linja
një herë

7.50

Tarifë instalimi për anëtarin Centrex deri 100 linja
një herë
6.50
Tarifë instalimi për anëtarin Centrex mbi 100 linja
një herë
5.50
Tarifë instalimi për anëtarin Centrex_ISDN deri në 10 linja
një herë
10.00
Tarifë instalimi për anëtarin Centrex_ISDN deri në 30 linja  një herë
9.00
Tarifë instalimi për anëtarin Centrex_ISDN deri në 100 linja  një herë
8.00
Tarifë instalimi për anëtarin Centrex_ISDN mbi 100 linja
një herë  8.00
Transferi i linjës Centrex një herë  5.00
 
 
Tarifë për instalim të linjës Centrex Njësia Çmimi (pa TVSH)
Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex deri 10 konsumatorë (për çdo numër) mujore 6.50
Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex deri 30 konsumatorë (për çdo numër) mujore

6.00

Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex deri 100 konsumatorë (për çdo numër)
mujore 5.00
Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex mbi 100 konsumatorë (për çdo numër) mujore 4.50
Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex_ISDN deri 10 konsumatorë (për çdo numër)  mujore 6.00
Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex_ISDN deri 30 konsumatorë (për çdo numër) mujore 5.00
Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex_ISDN deri 100 konsumatorë (për çdo numër)
mujore 4.50
Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex_ISDN mbi 100 konsumatorë (për çdo numër)  mujore
4.00
 
 
Shërbimet shtesë në Centrex Njësia Çmimi (pa TVSH)
Përcjellja e tarifës kah konsumatori (16 kHz) mujore 1.75
Ndalesa përveç trafikut lokal mujore

3.50

Ndalesa e plotë
mujore 2.80
Ndalesa e trafikut ndërkombëtar mujore 3.50
Ndalesa përveç trafikut lokal dhe kombëtar  mujore 3.50
Ndalesa e thirrjeve në shkuarje mujore 4.20
Ndalesa e thirrjeve në ardhje
mujore 0.70
Ndalesa për thirrjet në rrjetin mobil mujore
3
Lista detale e thirrjeve mujore 0.70
Marrja e thirrjes - CPU (Call Pick Up) mujore 0.35
Ndalesë e trafikut me kod (PIN) mujore 3.50
Lidhja Konferencë - 3 pjesëmarrës mujore
1.40
Ridrejtimi i menjëhershëm i thirrjes DIVI - nga operatori mujore 0.70
Ridrejtimi i menjëhershëm i thirrjes DIVI - nga konsumatori
mujore 0.70
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur është i zënë DIVBY-nga operatori
mujore
0.70
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur është i zënë DIVBY-nga konsumatori mujore
0.70
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur nuk lajmërohet DIVDA-nga operatori
mujore
0.70
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur nuk lajmërohet DIVDA-nga konsumatori
mujore
0.70
Ndalimi i identifikimit të numrit thirrës CLIR
mujore
3.50
Injorimi i ndalimit të identifikimit të numrit thirrës CLIRIGN
mujore
3.50
Refuzimi i thirrjeve me ndalim të identifikimit të numrit thirrës-ACREJ
mujore
3.50
Pranimi ose Refuzimi selektiv i thirrjeve - "Screening List"
mujore
4.90
Ndërrim i numrit me kërkesë
një herë
3.50
 
Numeracioni Njësia Çmimi (pa TVSH)
Numeracioni i shkurtuar pesëshifror mujore 300
Numeracioni i shkurtuar katërshifror mujore

600

Vërejtje: Në kuadër të tarifës mujore për mirëmbajtje për anëtarin e grupit CENTREX përfshihen CT, CW, CH, CLIP.
Këtyre çmimeve ju shtohet edhe 16% TVSH
 
 
Tarifat e bisedave telefonike  Tarifa e ditës 08:00 - 22:00  Tarifa e natës 22:00 - 08:00  Tarifa e ditës 0.04 Euro për çdo Tarifa e natës 0.04 Euro për çdo
 Thirrjet Lokale  0.0173  0.0087  2.31 min 4.62 min
 Thirrjet Kombëtare 0.051

0.0255

47 sek

94 sek
Thirrjet në rrjetin mobil Vala
0.16 0.08 15 sek 30 sek
Thirrjet në rrjetin mobil IPKO dhe d3 0.16 0.16 15 sek 15 sek
Thirrjet në rrjetin IPKO fiks 0.051
0.0255
47 sek
94 sek
 Për thirrjet në rrjetin mobil Vala dhe IPKO / D3 minuti i parë tarifohet si i plotë.
 
 
Tarifat e thirrjeve ndërkombëtare Tarifa e ditës 08:00 - 22:00 Tarifa e natës 0.04 Euro për çdo
Grupi Tarifor I
0.26
18.4 sek
Mobil I
0.41
8.5 sec
Grupi Tarifor II
0.32 15.0 sek
Mobil II
0.47 7.7 sek

Grupi Tarifor III

0.38
12.6 sek
Mobil III
0.53
7.06 sek
Grupi Tarifor IV
0.70
6.8 sek
Mobil IV
0.85
4.8 sek
Grupi Tarifor V
0.82
5.8 sek
Mobil V
0.97
4.2 sek

"Tarifa e ditës" - Periudha Kohore (08:00 - 22:00) për ditët e Hënë deri e Premte. " Tarifa e natës " - Periudha Kohore (22:00 - 08:00) për ditët e Hënë deri e Premte si dhe tërë ditën e Shtunë, e Diel dhe Festa Zyrtare.


 Këtyre çmimeve ju shtohet edhe 16% TVSH.