Linja telefonike ditore
Linja telefonike ditore
 
 
Linja telefonike ditore
 
Instalimi për linjë                
Çmimi ditor për një linjëShërbim shtesë numër 5 shifror Shërbim shtesë numër 4 shifror
Shërbimet shtesë
PBX/për linjë
2 deri 5                        35.00 € 20.00 € 75.00 € 130.00 €
10.00 €
6 deri 10                      25.00 € 15.00 €

50.00 €

100.00 €

8.00 €
11 deri 50                    15.00 € 10.00 € 35.00 € 80.00 € 5.00 €
50 deri 100                  15.00 € 8.00 € 15.00 € 50.00 € 3.00 €
mbi 100 5.00 €             5.00 € 5.00 € 10.00 € 30.00 € 1.00 €
 
 
Shembull me 5 numra      
Përshkrimi
Çmimi
Instalimi 175.00
Shërbimi 100.00
Shërbimi shtesë 100.00
Numri i shkurtër 4 shifror 130.00
Totali
455.00
 
 
 
Shembull me 10 numra               
Përshkrimi
Çmimi
Instalimi 250.00
Shërbimi 150.00
Shërbimi shtesë 80.00
Numri i shkurtër 4 shifror 100.00
Totali 580.00