Telefonia Fikse
Telefonia Fikse
Emërtimi TiKtel 0 TiKtel 300 TiKtel 10000 TiKtel NS
Tarifa me TVSH  3.99 5.49 7.99 15.99
Minuta falas brenda rrjetit TiK 0

300

10000

Pa kufi
Minuta falas brenda rrjetit VALA
0 30.00 120+400 180
Shërbimet shtesë në pako CLIP CLIP, CW, CH CLIP, CW, CH, Conf. Shërbimet shtesë